Kalendarz adwentowy Vitaflo

Kalendarz Adwentowy PKU
REGULAMIN PROMOCJI

KALENDARZ ADWENTOWY VITAFLO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja konsumencka pod nazwą „Kalendarz Adwentowy Vitaflo” (zwany dalej „Promocją”).
  • Organizatorem Promocji jest spółka RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-169), przy ulicy Czardasza 4A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, Regon: 140952887 (zwana dalej „Organizatorem”).
  • Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem strony http://kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl (zwanej dalej „Stroną Promocji”).
  • Wszelkie działania związane z Promocją nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
  • Niniejsza Promocja nie stanowi formy zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika na rzecz Organizatora. Uczestnictwo w Promocji nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z wyjątkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik nie działa w imieniu ani na rzecz, ani na ryzyko Organizatora. Wszelkie prace promocyjne są własnością intelektualną Uczestników, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. UCZESTNICY PROMOCJI
  • Zgłoszenia do Promocji mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne:
   • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby małoletnie, mogą wziąć udział w Promocji wyłącznie po uzyskaniu zgody ich przedstawiciela ustawowego.
  • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Promocji oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za najbliższą rodzinę uważa się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI
  • Promocja trwa w okresie od 03 listopada do 27 listopada 2023 roku.
 4. ZASADY PROMOCJI
  • Uczestnicy chcący wziąć udział w Promocji tworzą i przesyłają życzenia świąteczne w formie pisemnej. Kreatywność i forma przekazu są dowolne - życzenia mogą być zarówno krótkie, jak i długie, mogą mieć charakter humorystyczny lub wzruszający. Uczestnik ma pełną swobodę w wyrażaniu swojej kreatywności, z zachowaniem zasad kultury i szacunku dla innych.
  • Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl oraz przesłać treść przygotowanych życzeń za pomocą w/w formularza zgłoszeniowego.
  • Jeden uczestnik może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia do Promocji.
  • Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika czynności, o których mowa w ust. 5.1 - 5.2 powyżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Promocji (zwanego dalej „Zgłoszeniem”).
  • Uczestnik niniejszym oświadcza, że treść życzeń świątecznych zgłoszonych przez niego do promocji, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli treść życzeń przesłanych przez Uczestnika do Promocji stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencje do takiego utworu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 4.6 poniżej.
  • Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika treść życzeń stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tego utworu. Licencja jest przyznawana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania utworu, w tym zamieszczania go na profilu społecznościowym Vita Friends PKU PL, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/vitafriendspl/, w sposób umożliwiający każdemu dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
  • Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu będą nieważne i będą wykluczane z Promocji przez Organizatora.
  • W przypadku otrzymania przez Organizatora zarzutów lub roszczeń od osoby twierdzącej, że jest autorem życzeń lub że dysponuje prawami do treści życzeń, które zostały zamieszczone na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/vitafriendspl/, na podstawie przesłanego przez Uczestnika zgłoszenia Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na takie powiadomienie i wyjaśnić sytuację w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia.
  • W przypadku braku odpowiedzi od Uczestnika w wyznaczonym terminie, jego udział w Promocji zostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. Uczestnik ma prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia od osoby zgłaszającej bezpodstawne zarzuty lub roszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. NAGRODY
  • Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 300 sztuk.
  • Nagrodami w Promocji są Kalendarze Adwentowe Vitaflo.
  • O przyznaniu nagrody w promocji decyduje poprawne wypełnienie Zgłoszenia (zgodnie z punktem 4 Regulaminu) oraz kolejność zgłoszeń.
  • Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
  • Nagrody w Promocji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  • Nagrody będą wysłane do zwycięzców przesyłką Kurierską w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia Promocji.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Promocji z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji w terminie do 14 dni od daty zakończenia Promocji tj. do 11.2023 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: RedComm Sp. z o.o. ul. Czardasza 4A (02-169 Warszawa) z dopiskiem: „Kalendarz Adwentowy Vitaflo - reklamacja”
  • Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
  • Bieżący kontakt z Organizatorem promocji możliwy jest pod adresem: rejestracja@kalendarz-adwentowy-vitaflo.pl.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).)
  • Dane osobowe   przetwarzane   będą   w   zakresie   i   celach   związanych      z przeprowadzeniem   Promocji, a   w   szczególności   w   celu   komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom.
  • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Nestlé Polska S. A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora.
  • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Promocji i wydania nagrody, w tym w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie mogą powstać w związku z Promocją, a dane osobowe Zwycięzców w dodatkowo w celu odprowadzenia podatku od nagród) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane do innych celów.
  • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
  • Dane osobowe uczestników Promocji w celach związanych z rozstrzygnięciem Promocji będą przetwarzane do czasu zakończenia Promocji, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy.
  • Dane osobowe niezbędne do wykonania zobowiązań podatkowych (odprowadzenie ewentualnego podatku od nagród) będą przetwarzane przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla zobowiązań podatkowych związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe.
  • Z zastrzeżeniem pkt. 9.7, podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności do otrzymania nagrody.
  • Uczestnik ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) usługodawcy administratora, z pomocą których organizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja Promocji), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, (ii) podmioty z grupy kapitałowej administratora lub (iii) podmioty, którymi administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności urzędy skarbowe właściwe do rozliczenia podatku od nagród.
  • Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych przez administratora danych, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Z inspektorem ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: DataProtectionOffice@nestle.com.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Promocji.
  • Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
  • W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.